Special ACUPUNCTURE POINTS GROUPINGS

AND CLASSIFICATION

            The Five shu points

Yin Meridians

Jing-well
(Wood)

Ying-spring
(Fire)

Shu-stream
(Earth)

Jing-river
(Metal)

He-Sea
(Water)

LUNG

LU 11

LU 10

LU 9

LU 8

LU 5

PERICARDIUM

PC 9

PC 8

PC 7

PC 5

PC 3

HEART

H 9

H 8

H 7

H 4

H 3

SPLEEN

SP 1

SP 2

SP 3

SP 5

SP 9

LIVER

Liv 1

Liv 2

Liv 3

Liv 4

Liv 8

KIDNEY

KD 1

KD 2

KD 3

KD 7

KD 10

Yang Meridians

Jing-well
(Metal)

Ying-spring
(Water)

Shu-stream
(Wood)

Jing-river
(Fire)

He-Sea
(Earth)

COLON

LI 1

LI 2

LI 3

LI 5

LI 11

SANJIAO

SJ 1

SJ 2

SJ 3

SJ 6

SJ 10

Small Int.

SI 1

SI 2

SI 3

SI 5

SI 8

Stomach

ST 45

ST 44

ST 43

ST 41

ST 36

Gall Bl.

GB 44

GB 43

GB 41

GB 38

GB 34

BLADDER

B 67

B 66

B 65

B 60

B 40

                                              The "window of the sky" points

Renying

ST 9

Tiantu

REN 22

Futu

LI 18

Tianchuang

SI 16

Tianyou

SJ 16

Tianrong

SI 17

Tianzhu

UB 10

Fengfu

DU 16

Tianfu

LU 3

Tianchi

PC 1

                                   

                                     The xi - cleft (accumulation) points

Lung

L 6

Urinary Bladder

B 63

Yin Qiao Mai

K 8

Large Intestine

LI 7

Kidney

K 5

Yang Qiao Mai

B 59

Stomach

ST 34

Pericardium

PC 4

Yin Wei Mai

K 9

Spleen

SP 8

Sanjiao

SJ 7

Yang Wei Mai

GB 35

Heart

H 6

Gall Bladder

GB 36

 

 

Small Intestine

SI 6

Liver

LIV 6

 

 

 

                                     The 13 "Ghost" points

Du 26

Ghost Palace

Du 23

Ghost Hall

Du 16

Ghost Pillow

Ren 24

Ghost Market

LU 11

Ghost Faith

LI 11

Ghost Leg

PC 7

Ghost Heart

PC 8

Ghost Cave

ST 6

Ghost Bed

SP 1

Ghost Fortress

B 62

Ghost Path

Ren 1

Ghost Store

Guifeng (Extra, beneath the tongue's tip)

Ghost Seal

 

                                    MASTER & COUPLED POINTS OF EXTRAORDINARY MERIDIANS

Extraordinary Meridian

Master Point

Coupled Point

Conception Vessel

LU 7

KD 6

Governing Vessel

SI 3

UB 62

Chong Mai

SP 4

PC 6

Dai Mai

GB 41

SJ 5

Yin Qiao Mai

KD 6

LU 7

Yang Qiao Mai

B 62

SI 3

Yin Wei Mai

PC 6

SP 4

Yang Wei Mai

SJ 5

GB 41

 

                     bACK SHU & FRONT MU POINTS (ASSOCIATED & ALARM)

ZANG-FU ORGANS

SHU

MU

ZANG-FU ORGANS

SHU

 MU

Lung

B 13

L 1

Bladder

B 28

Ren 3

Large Intestine

B 25

ST 25

Kidney

B 23

GB 25

Stomach

B 21

REN 12

Pericardium

B 14

P 1

Spleen

B 20

LIV 13

San Jiao

B 22

SJ 5

SJ 12

SJ 17

Heart

B 15

REN 14

Gall Bladder

B 19

GB 24

Small Intestine

B 27

REN 4

Liver

B 18

LIV 14

DU MAI

B 16

 

Diaphragm

B 17

 

Ren Mai

 

REN 15

Guanyuan

B 26

REN 4

Qihai (Sea of Qi)

B 24

 

REN 6

 

GaohuangSHU

B 43

 

 

                                                                         HUI - MEETING POINTS

Zang

LIV 13

Sinews

GB 34

Fu

REN 12

Vessels

LU 9

Qi

REN 17

Bones

B 11

Blood

B 17

Marrow

GB 39

Link back to Dr. Halevi's homepage.

 

Google
  (search in AcuMedico only) (search the whole web)

 

We have an average of 28,000 visitors per month on this domain pages.

Page design & maintenance: Shmuel Halevi

Back to top of page